زندگی نامه ابن سینا ؛ اسطوره ی فلسفه و پزشکی ایران و جهان

در ایران مشاهیر بسیاری وجود دارند که برای ایران افتخارات بزرگی محسوب میشوند . ابوعلی حسین بن عبدالله ( ابن سینا ) در خرمشین از توابع ب...

ادامه مطلب